Sklep Umbro

Regulamin

1. REGULAMIN STRONY

Niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej (wraz z dokumentami, o których mowa) ("Regulamin") określa warunki, na jakich można korzystać ze strony internetowej www.umbro.com ("Strona"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Korzystając ze Strony, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu korzystania ze Strony bez konieczności powiadamiania użytkownika.

2. INFORMACJE O NAS

Właścicielem i administratorem Strony jest Iconix Brand UK Sp. z o.o ("my" lub "nas" lub "nasz"). Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 08294383. Adres naszej siedziby to: 29-31 Dale Street, Manchester, M1 1EY, Wielka Brytania. Nasz numer identyfikacji podatkowej (VAT) to 154 8859 64. E-mail kontaktowy: [email protected].

3. DOSTĘP DO STRONY

Dostęp do Strony ma charakter tymczasowy. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany świadczonych na Stronie usług bez powiadamiania (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do Strony w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu. Dostęp do części lub całości Strony może być przez nas czasowo ograniczany.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować je jako poufne i nie może ich ujawniać osobom trzecim. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji nazwy użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy było ono wybrane przez użytkownika, czy nadane przez nas.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony. Użytkownik jest również odpowiedzialny upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Strony za pośrednictwem jego połączenia internetowego, znają niniejszy Regulamin oraz zgadzają się go przestrzegać.

4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej odnoszących się do Strony i treści na niej publikowanych, między innymi takich jak tekst, grafika, zdjęcie, obraz, ruchomy obraz, dźwięk, logo, ilustracja, oprogramowanie czy nasze znaki towarowe. Zawartość jest chroniona przez prawa dotyczące znaków towarowych, przepisy dotyczące praw autorskich oraz międzynarodowe traktaty. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej lub innej umowy, nie wolno kopiować ani w żaden sposób rozpowszechniać żadnej części lub elementu Strony lub jej treści. Strona, jej treść i wszystkie powiązane prawa pozostają wyłączną własnością naszą lub naszych licencjodawców, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów zamieszczonych na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania od nas wyraźnej pisemnej zgody na takie działanie. W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu korzystania z niej, prawo użytkownika do korzystania ze Strony natychmiast wygasa i użytkownik musi, według własnego uznania, zwrócić lub zniszczyć sporządzone kopie materiałów.

5. STRONA ULEGA REGULARNYM ZMIANOM

Staramy się na bieżąco aktualizować Stronę i możemy w każdej chwili zmienić jej zawartość. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Materiały zamieszczone na Stronie mogą być nieaktualne, a na nas nie ciąży obowiązek ich aktualizacji.

6. ZAKRES NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Materiały wyświetlane na Stronie są dostarczane bez żadnych oświadczeń, gwarancji, warunków lub zapewnień co do ich dokładności lub kompletności.

W PRZYAPDKU UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH:

W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo my, inni członkowie naszej grupy przedsiębiorstw oraz powiązane z nami podmioty trzecie niniejszym jednoznacznie wykluczamy:

 • Wszystkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności; oraz
 • Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z dostępem do Strony, jej wykorzystaniem, niemożnością jej wykorzystania lub skutkami korzystania ze Strony, stron internetowych z nią powiązanymi oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym:
  1. utratę dochodu lub przychodu;
  2. straty w działalności gospodarczej;
  3. utratę zysków lub umów;
  4. utratę przewidywanych oszczędności;
  5. utratę danych;
  6. utratę renomy; oraz
  7. zmarnowanie czasu zarządzania i pracy,

bez względu czy powstały na skutek czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy albo w inny sposób, nawet jeśli było to do przewidzenia, z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie stanowi przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia własności materialnej użytkownika lub wszelkich innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z kategorii określonych powyżej.

W PRZYPADKU KONSUMENTÓW:

Należy pamiętać, Strona udostępniona jest wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie używać naszej Strony do celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w prowadzeniu działalności lub utratę szans biznesowych.

Jeśli wadliwa zawartość cyfrowa, którą dostarczyliśmy, uszkodzi urządzenie lub treści cyfrowe należące do użytkownika i będzie to spowodowane brakiem należytej staranności i kompetencji z naszej strony, naprawimy szkodę lub wypłacimy danemu użytkownikowi odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć stosując się do naszych zaleceń dotyczących zastosowania bezpłatnej aktualizacji ani za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika instrukcji instalacji lub brakiem minimalnych, zalecanych przez nas wymagań systemowych.

W PRZYPADKU KONSUMENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH:

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani żadnej innej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Komentarze i inne materiały zamieszczone na Stronie nie stanowią w zamierzeniu porad, na których należy opierać własne decyzje. Dlatego też zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z oparcia decyzji na takich materiałach przez jakąkolwiek osobę odwiedzającą naszą Stronę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jej zawartości.

7. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I WIZYTACH NA STRONIE

Przetwarzamy informacje o użytkownikach zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając ze Strony, użytkownik potwierdza, że zgadza się na przetwarzanie danych określone w naszej Polityce Prywatności i potwierdza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe.

8. PRZESYŁANIE TREŚCI

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z funkcji, która pozwala na przesyłanie materiałów na Stronę lub na interakcję z nami lub innymi użytkownikami Strony, musi on przestrzegać standardów dotyczących treści, określonych w niniejszym Regulaminie korzystania ze Strony. Użytkownik gwarantuje, że przesłane materiały są zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz że jest właścicielem i/lub ma prawo do zamieszczenia treści. Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia tych gwarancji. Oznacza to, że użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez niego gwarancji.

Wszelkie materiały przesłane na Stronę będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a przesyłając materiały, użytkownik przyznaje nam nieodwołalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim wszelkich przesłanych materiałów w dowolnym celu. Zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności, mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika stronie trzeciej, która twierdzi, że jakikolwiek materiał zamieszczony lub przesłany przez użytkownika na Stronę stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub jej prawa do prywatności.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub postów zamieszczonych przez użytkownika na Stronie, jeśli naszym zdaniem materiały te nie są zgodne ze standardami dotyczącymi treści, określonymi w naszych zasadach dozwolonego użytku, o których mowa w poniższej sekcji.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych wszelkich materiałów umieszczanych na naszej Stronie.

9. ZASADY DOZWOLONEGO UŻYTKU

NIEDOZWOLONE WYKORZYSTANIE

Użytkownik może korzystać z naszej Strony tylko w celach zgodnych z prawem. Nie można korzystać z naszej Strony:

 1. w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
 2. w sposób, który jest bezprawny lub nielegalny lub ma jakikolwiek bezprawny lub nielegalny cel lub skutek;
 3. w celu wyrządzenia lub próby wyrządzenia krzywdy osobom nieletnim w jakikolwiek sposób;
 4. w celu nękania, obrażania, zastraszania lub poniżania jakiejkolwiek osoby;
 5. w celu przesyłania lub zlecania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnego nagabywania (spam).

Użytkownik zobowiązuje się również nie odtwarzać, powielać, kopiować lub odsprzedawać jakiejkolwiek części naszej Strony wbrew postanowieniom naszego Regulaminu korzystania ze Strony.

STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI

Standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów, które użytkownik zamieszcza na Stronie oraz do wszelkich powiązanych usług interaktywnych.

Użytkownik musi przestrzegać zarówno litery, jak i ducha niniejszych standardów. Standardy te mają zastosowanie do wszystkich części przesyłanych materiałów oraz do ich całości.

Materiały muszą być dokładne (w przypadku faktów) oraz prawdziwe (w przypadku opinii) i być zgodne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii i w każdym kraju, z którego są zamieszczane.

Materiały nie mogą:

 1. zawierać jakichkolwiek treści zniesławiających jakąkolwiek osobę;
 2. zawierać jakichkolwiek treści, które są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub podburzające;
 3. promować treści o charakterze seksualnym, przemocy lub nielegalnych działań;
 4. promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 5. naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby;
 6. zawierać danych osobowych osoby, która nie wyraziła zgody na wykorzystanie jej danych osobowych w taki sposób;
 7. wprowadzać w błąd;
 8. być reklamą lub inną formą zachęty handlowej;
 9. być wynikiem działań naruszających obowiązek prawny w stosunku do strony trzeciej, takich jak obowiązek wynikający z umowy lub obowiązek zachowania poufności;
 10. zawierać treści, które mogą zostać odebrane jako groźba, obraza, nękanie lub naruszenie prywatności strony trzeciej lub powodować irytację, niedogodności, zakłopotanie, zaalarmowanie lub niepotrzebny niepokój;
 11. być wykorzystywane do podszywania się pod inną osobę lub do wprowadzenia w błąd co do tożsamości użytkownika lub powiązań z inną osobą (w tym, lecz nie wyłącznie, poprzez stwarzanie wrażenia, że dana treść pochodzi od nas, choć nie jest to prawdą); i/lub
 12. popierać, promować lub wspomagać jakiekolwiek działania niezgodne z prawem, takie jak (wyłącznie tytułem przykładu) naruszanie praw autorskich lub niewłaściwe wykorzystanie komputera.

NARUSZENIA

Według własnego uznania ustalimy, czy doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu korzystania ze Strony. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu korzystania ze Strony możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.

Nieprzestrzeganie zasad dozwolonego użytku stanowi istotne naruszenie Regulaminu korzystania ze Strony i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących działań:

 1. natychmiastowe, czasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania ze Strony;
 2. natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów zamieszczonych przez użytkownika na Stronie;
 3. wydanie skierowanego do użytkownika ostrzeżenia;
 4. postępowanie prawne przeciwko użytkownikowi o zwrot wszelkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym m.in. uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;
 5. podjęcie dalszych kroków prawnych przeciwko użytkownikowi; oraz
 6. ujawnienie organom porządku publicznego takich informacji, jakie uznamy za konieczne.

WDokonujemy wyłączenia odpowiedzialności za czynności powzięte w odpowiedzi na naruszenia niniejszych zasad dozwolonego użytku. Podejmowane kroki opisane w niniejszym Regulaminie korzystania ze Strony nie są ograniczone. Możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

10. WIRUSY, HAKERSTWO I INNE NARUSZENIA

Nie wolno używać Strony w niewłaściwy sposób poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych szkodliwych materiałów. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, ingerować, uszkadzać lub zakłócać działanie Strony, serwera, na którym Strona jest przechowywana lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych ze Stroną. Nie wolno atakować Strony za pomocą blokady usługi (DoS) lub rozproszonej blokady usługi (DDoS).

Naruszenie tego postanowienia to przestępstwo zgodnie z brytyjską ustawą z 1990r. o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act 1990). Każde naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, z którymi będziemy współpracować, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku naruszenia, użytkownikowi natychmiastowo zostaje odebrane prawo do korzystania ze Strony.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez DDoS, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały stanowiące własność użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na jakiejkolwiek stronie internetowej z nią powiązanej.

11. LINKI DO STRONY INTERNETOWEJ

Nie wolno umieszczać linków do naszej strony głównej ani tworzyć linków do jakiejkolwiek części Strony bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku wyrażenia zgody:

 1. należy utworzyć link w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzący naszej reputacji ani nie wykorzystujący jej;
 2. zabrania się tworzenia linku w taki sposób, który sugeruje jakiekolwiek formy powiązania, akceptacji lub promocji z naszej strony, gdy takowe nie istnieją;
 3. nie należy umieszczać linku do naszej Strony na żadnej stronie internetowej, która nie jest własnością użytkownika;
 4. zabrania się umieszczania naszej Strony w ramce na innej stronie oraz tworzenia linków do innej części naszej Strony niż strona główna;
 5. należy upewnić się, że strona internetowa, na której znajduje się link, jest pod każdym względem zgodna ze standardami dotyczącymi treści określonymi w naszych zasadach dozwolonego użytku, o których mowa w sekcji 9.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich nieautoryzowanych linków bez powiadomienia.

12. LINKI ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ

W przypadku, gdy Strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, a użytkownik uzyskuje do nich dostęp na własną odpowiedzialność. Zamieszczanie linków nie jest równoznaczne z akceptacją przez nas witryn lub informacji, które są w nich opublikowane. Nie kontrolujemy zawartości linkowanych stron lub zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich przez użytkownika.

13. DZIECI

 

Użytkownicy, którzy nie mają ukończonych 13 lat, muszą poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna na:

 • umieszczanie jakichkolwiek treści na Stronie;
 • wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem Strony lub poproszenie nas o wysłanie czegokolwiek za pośrednictwem wiadomości e-mail;
 • wysyłanie do nas jakichkolwiek informacji;
 • wzięcie udziału w jakimkolwiek konkursie lub grze, która wymaga podania informacji o użytkowniku lub w której można wygrać nagrodę; oraz
 • kupno czegokolwiek w sklepie online.

Kontynuując korzystanie ze Strony i oferowanych na niej usług, użytkownik potwierdza, że uzyskał na to zgodę rodzica lub opiekuna.

Użytkownicy, którzy nie mają ukończonych 13 lat, muszą poprosić o zgodę rodzica lub opiekuna na udostępnienie jakichkolwiek informacji o sobie.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności dzieci i nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Zachęcamy rodziców oraz opiekunów dzieci, które nie skończyły jeszcze 13 roku życia do regularnego kontrolowania i monitorowania sposobu korzystania przez dzieci z poczty elektronicznej oraz innych działań w Internecie.

14. TRANSMISJA DANYCH

UUżytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich kosztów, jakie może ponieść podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z Witryny, przesyłania strumieniowego, pobierania jakichkolwiek materiałów na niej zamieszczonych lub przesyłania treści, w tym opłat za usługi internetowe lub transmisję danych oraz wszelkich dodatkowych opłat na rzecz dostawcy usług internetowych, jeśli na użytkowniku ciąży limit ilości danych, które może pobrać. Dostęp do Strony i korzystanie z funkcji przesyłania strumieniowego, pobierania, oglądania lub słuchania treści udostępnianych na Stronie lub do przesyłania treści może prowadzić do znacznego wykorzystania limitu transferu, co może narazić użytkownika na dodatkowe koszty. Należy uważać, aby nie przekroczyć limitu transferu danych, ustalonego przez dostawcę usług internetowych.

15. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z wizytą na Stronie, chociaż zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania za naruszenie Regulaminu przeciwko użytkownikowi w kraju jego zamieszkania lub innym stosownym kraju.

Niniejszy Regulamin korzystania ze Strony i wszelkie spory lub roszczenia wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Regulaminu, jego przedmiotu lub sposobu jego zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu korzystania ze Strony stanie się nieważna, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Nieważna część postanowień zostanie zastąpiona postanowieniami posiadającymi moc i skutek prawny.

16. ZASTRZEŻENIA

W przypadku zastrzeżeń dotyczących treści pojawiających się na Stronie lub niniejszego Regulaminu korzystania ze Strony, prosimy o skierowanie ich poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres [email protected].

Ostatnio zaktualizowany