Sklep Umbro

Utwórz nowy - Zasady i warunki

1 - Wprowadzenie

1.1 - Biorąc udział w konkursie "Utwórz Nowy Konkurs"), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, Regulaminu naszej strony internetowej oraz naszej Polityki prywatności. Aby wziąć udział lub wygrać, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów.  Zakup lub płatność nie zwiększy Twoich szans na wygraną.

1.2 - Organizatorem i sponsorem Konkursu jest Iconix Brand UK Ltd (numer spółki 08294383) z siedzibą pod adresem 29-31 Dale Street, Manchester, Wielka Brytania, M1 1EY ("Umbro"). Odniesienia w niniejszych Warunkach do "my", "nas" i "nasz" są odniesieniami do Umbro. Odniesienia do "Ciebie" i "Twojego" odnoszą się do uczestników Konkursu.

2. Kto może wziąć udział?

2.1 - W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyli 18 lat na początku Okresu trwania Konkursu, z wyjątkiem legalnych mieszkańców Iranu, Korei Północnej, Quebecu, Mjanmy, Sudanu, Rosji, Syrii, każdego kraju objętego embargiem nałożonym przez Stany Zjednoczone oraz każdego kraju, w którym lokalne prawo zabrania udziału w Konkursie. Pracownicy Umbro (lub ich rodziny lub domownicy) jakiejkolwiek firmy zaangażowanej lub powiązanej z Konkursem (w tym Umbro i spółek stowarzyszonych Umbro) nie są uprawnieni do udziału ani do wygrania. Konkurs podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa, zasadom i regulacjom.

3. Czas trwania konkursu

3.1 - Etap 1 Konkursu ("Etap 1") rozpocznie się8 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 GMT, a czas zamknięcia zgłoszeń upływa 15czerwca 2023 r. o północy GMT ("Etap 1 Okresu trwania Konkursu"). Zgłoszenia nadesłane po tym czasie nie będą brane pod uwagę w Etapie 1.

3.2 - Etap 2 Konkursu ("Etap 2") rozpocznie się o godzinie 12:00 GMT w dniu, w którym Produkty Umbro (zgodnie z definicją w punkcie 4.2) zostaną wysłane przez Umbro do finalistów Etapu 1, a zgłoszenia muszą zostać przesłane w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni ("Etap 2 Okresu trwania Konkursu"). Zgłoszenia otrzymane po tym czasie nie będą brane pod uwagę w Etapie 2.

4. Jak wziąć udział?

4.1 - Etap 1: aby wejść do etapu 1, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod adresem umbro.com. Każde zgłoszenie musi zawierać nie więcej niż trzy (3) zdjęcia i/lub filmy z przedmiotu, który poddałeś upcyklingowi, wraz z krótkim opisem procesu upcyklingu, w tym zastosowanych produktów i metod oraz powodów, dla których zasługujesz na nagrodę. Zgłoszenia są ograniczone do jednego na uczestnika. Umbro wybierze czterech (4) finalistów spośród zgłoszeń Etapu 1, z których każdy zostanie zaproszony do udziału w Etapie 2.

4.2 - Etap 2: aby przejść do Etapu 2, należy użyć lub "upcyklingować" produkty Umbro dostarczone przez Umbro ("Produkty Umbro") w celu stworzenia oryginalnego produktu upcyklingowanego ("Produkt Upcycled") i przesłać zdjęcia (oraz, jeśli jest to wymagane przez Umbro, krótkie nagranie wideo) tego samego ("Treść") do Umbro pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub inny adres e-mail podany użytkownikowi przez Umbro. Zgłoszenia muszą być Twoją własną pracą i nie mogą zawierać żadnych produktów innych niż Produkty Umbro. Treść zostanie następnie opublikowana w sekcji stories na koncie Umbro na Instagramie (@umbro), gdzie osoby obserwujące konto zostaną poproszone o głosowanie na swój ulubiony produkt upcyklingowany. Użytkownik zostanie poproszony o podpisanie zrzeczenia się praw własności intelektualnej ("Cesja") w odniesieniu do Treści i Produktu poddanego recyklingowi. Wypełnienie i podpisanie Zlecenia jest warunkiem wejścia do Etapu 2, a niedostarczenie podpisanego Zlecenia do Umbro na żądanie może skutkować wycofaniem Twojego zgłoszenia przez Umbro.

4.3 - Przesyłając zgłoszenie do jednego lub obu Etapu 1 i Etapu 2, potwierdzasz nam, że:

a. przesłana praca upcyklingowa jest Twoją własną;

b. jesteś właścicielem fotografii i/lub filmu oraz ich treści;

c. uzyskałeś, w razie potrzeby, zgodę dowolnej osoby występującej w Treści z dowolnym obrazem lub inne prawa na przesłanie nam Treści i udzielenie nam praw określonych w niniejszych Warunkach; i

d. nie jesteś osobą niepełnoletnią (masz ukończone 18 lat).

4.4 - Musisz upewnić się, że każde z Twoich zgłoszeń do Etapu 1 i (jeśli dotyczy) Etapu 2:

a. przestrzega prawa i nie stanowi ani nie pomaga w żadnej nielegalnej lub przestępczej działalności;

b. nie zawierają żadnych materiałów zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych lub o charakterze jednoznacznie seksualnym;

c. nie zawierają ani nie promują dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

d. nie narusza praw własności intelektualnej ani praw do prywatności osób trzecich i nie narusza żadnego obowiązku umownego ani obowiązku zachowania poufności;

e. nie wprowadzają w błąd, nie grożą ani nie nękają żadnej innej osoby;

f. nie są wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę ani do fałszywego przedstawiania tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą. Twoje zgłoszenie nie może sprawiać wrażenia, że pochodzi od nas lub jakiejkolwiek spółki stowarzyszonej Umbro lub że my lub jakakolwiek firma stowarzyszona Umbro w jakikolwiek sposób je poparliśmy lub zgodziliśmy się z nim; i

g. nie zawiera reklam ani odniesień do innych stron internetowych, adresów, adresów e-mail, informacji kontaktowych, numerów telefonów lub innych danych osobowych (z wyjątkiem wizerunku).

4.5 - Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania lub niepublikowania jakichkolwiek wpisów, które są niekompletne lub nieczytelne lub niezgodne z niniejszymi Warunkami, zarówno w duchu, jak i literze.

4.6 - Jeśli Twoje zgłoszenie narusza niniejsze Warunki w punkcie 4, możemy również:

a. czasowo lub na stałe uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji Umbro;

b. wydać ostrzeżenie;

c. podjąć kroki prawne przeciwko Klientowi (i może ubiegać się o zwrot wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków i kosztów poniesionych przez nas w wyniku naruszenia przez Ciebie na zasadzie odszkodowania (funt za funt); i / lub

d. ujawniania takich informacji organom ścigania, jeśli uznamy to za konieczne.

4.7 - Jeśli w dowolnym momencie chcesz anulować swoje zgłoszenie lub usunąć swoje Treści, możesz to zrobić, pisząc do nas na adres [email protected]. Pamiętaj, że jeśli anulujesz swoje zgłoszenie lub usuniesz swoje Treści, zostaniesz automatycznie wycofany z Konkursu.

4.8 - Zgłoszenie do Etapu 1 musi zostać otrzymane w Okresie Etapu 1 Konkursu, zgodnie z czasem komputerowym na serwerze Umbro. Zgłoszenie do Etapu 2 musi zostać odebrane w Etapie 2 Okresu Konkursowego, zgodnie z czasem komputerowym na serwerze Umbro.  Zgłoszenia niekompletne, zniekształcone, uszkodzone lub niedostarczone są nieważne i nie będą akceptowane.  Umbro nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, opóźnione, uszkodzone, opóźnione, zniszczone, niewłaściwie skierowane, niekompletne lub niedostarczone zgłoszenia.  Umbro zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji fałszywych wpisów lub zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe.  W przypadku sporu co do tożsamości zwycięzcy za zwycięzcę uważa się osobę, w imieniu której zostało otwarte konto e-mail właściwe dla adresu e-mail.

5. W jaki sposób wykorzystamy Twoje zdjęcia i/lub filmy

5.1 - Etap 1: Ty (lub Twoi licencjodawcy) będziecie właścicielami praw autorskich do swoich zdjęć i zostaną one wykorzystane przez Umbro do wyboru finalistów Etapu 2. Te zdjęcia nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób i nie będą przez nas publikowane, edytowane, rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.

5.2 - Etap 2: Umbro jest właścicielem praw autorskich, projektu i wszelkich podobnych praw oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej ("Prawa IP") do Treści i Produktu Upcyklingowanego przez czas nieokreślony i może używać i wykorzystywać je według własnego uznania, w tym (bez ograniczeń) udostępniać Treści publicznie za pośrednictwem kont mediów społecznościowych Umbro (w tym Instagram, Facebook, Twitter i TikTok), umbro.com i/lub inne kanały mediów społecznościowych lub strony internetowe będące własnością lub wykorzystywane przez Umbro lub nasze powiązane firmy lub licencjobiorców. Przesyłając do nas zgłoszenie, zgadzasz się przenieść na Umbro wszystkie istniejące i przyszłe prawa własności intelektualnej do Treści i Produktu Upcyklingu. Zgadzasz się niezwłocznie sporządzić wszystkie dokumenty i podjąć wszelkie działania, które mogą być niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej klauzuli 5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania jego Treści ani do uznania go (lub kogokolwiek innego) za twórcę Treści lub Produktu poddanego recyklingowi. Użytkownik zrzeka się i/lub zgadza się nie dochodzić wobec Umbro żadnych tak zwanych "praw moralnych" lub podobnych praw istniejących obecnie lub powstałych w przyszłości w jakiejkolwiek części świata w odniesieniu do Treści i niniejszym zgadza się nie wysuwać żadnych roszczeń wobec nas lub jakiejkolwiek strony upoważnionej przez nas do korzystania z Treści w oparciu o takie moralne lub podobne prawa.

5.3 - Możemy opublikować Twoje imię i nazwisko oraz kraj, w którym mieszkasz, aby ogłosić zwycięzców Etapu 1 i zwycięzcę Etapu 2; będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

5.4 - Oprócz powyższego, wykorzystamy dane kontaktowe, które przekazujesz nam w ramach Konkursu, w celu administrowania Konkursem (w tym skontaktowania się z Tobą w celu potwierdzenia, czy jesteś zwycięzcą), dostarczania Ci aktualnych informacji na temat Konkursu oraz naszych produktów i marki oraz dostarczania Ci nagrody, jeśli wygrasz. W tym celu możemy udostępniać takie dane innym stronom trzecim (na przykład naszym licencjobiorcom). Wszystkie dane będą przez nas przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych z 2018 r., brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zgodnie z definicją zawartą w przepisach dotyczących ochrony danych, prywatności i łączności elektronicznej (zmiany itp.) (wyjście z UE) z 2019 r.) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679. Dalsze szczegóły znajdują się w naszej Polityce prywatności.

6. Jak wybierani są zwycięzcy

6.1 - Jest to konkurs międzynarodowy; Zostanie wyłoniony tylko jeden (1) zwycięzca, któremu przyznamy jedną (1) nagrodę. (Patrz szczegóły w punkcie 7.1 poniżej). Zwycięzców 1. etapu wybierze reprezentant Umbro. Zwycięzcą Etapu 2 zostanie uczestnik Etapu 2, którego Produkt Upcyklingowany otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu publicznym opisanym w punkcie 4.2 powyżej. Nagrody za drugie i trzecie miejsce mogą również zostać przyznane w zależności od wyniku głosowania publiczności.

6.2 - Wszystkie decyzje Umbro są wiążące i ostateczne i nie będą zawierane żadne formy korespondencyjne.

6.3 - Zwycięzcy Etapu 1 zostaną niezwłocznie powiadomieni prywatną wiadomością e-mail od Umbro. Aby przejść do etapu 2, wymagana jest bezpośrednia odpowiedź od zwycięzców etapu 1 w celu potwierdzenia ich akceptacji i danych kontaktowych w ciągu siedmiu (7) dni od naszej wiadomości e-mail. Jeśli nie uda się skontaktować ze zwycięzcą Etapu 1 po podjęciu rozsądnych starań w ciągu tych siedmiu (7) dni, zwycięzca Etapu 1 utraci prawo do udziału w Etapie 2 i zostanie wybrany alternatywny zwycięzca Etapu 1.

6.4 - Zwycięzca Etapu 2 zostanie niezwłocznie powiadomiony prywatną wiadomością e-mail od Umbro. Bezpośrednia odpowiedź od zwycięzcy Etapu 2 w celu potwierdzenia akceptacji i danych kontaktowych jest wymagana w ciągu siedmiu (7) dni od naszej wiadomości e-mail w celu odebrania nagrody. Jeśli nie uda się skontaktować ze zwycięzcą Etapu 2 po podjęciu rozsądnych starań w ciągu tych siedmiu (7) dni, zwycięzca ten utraci prawo do nagrody, a alternatywny zwycięzca zostanie wybrany na podstawie głosów oddanych w głosowaniu publicznym.

6.5 - Nazwiska zwycięzców (dla Etapu 1 i Etapu 2) zostaną opublikowane w kanałach umbro.com, mediach społecznościowych Umbro oraz w mediach społecznościowych i na stronach internetowych oficjalnych partnerów Umbro, prasie oraz w punktach sprzedaży detalicznej lub wydarzeniach. Jeśli sprzeciwiasz się publikacji lub udostępnieniu Twojego nazwiska i/lub kraju/hrabstwa, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].  W takich okolicznościach nadal musimy przekazywać informacje Advertising Standards Authority na żądanie.

7. Nagroda

7.1 - Zwycięzca Konkursu będzie miał możliwość zawarcia dwunastomiesięcznego (12) kontraktu z Umbro w ramach naszego zespołu Diamond FC influencerów w mediach społecznościowych (pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy o talent z Umbro). W ramach takiej umowy zwycięzca (i) będzie otrzymywał produkty marki Umbro od Umbro w regularnych odstępach czasu; (ii) być zobowiązanym do udziału w różnych sesjach zdjęciowych/wideo, wystąpieniach osobistych, targach handlowych i innych inicjatywach reklamowych i marketingowych noszących takie produkty; oraz (iii) być zobowiązany do publikowania postów na kontach społecznościowych zwycięzcy zgodnie z ustaleniami z Umbro. Pełne warunki kontraktu zostaną określone w umowie talentu, która zostanie zawarta między zwycięzcą a Umbro. Wszelkie podatki i wszelkie inne koszty związane z przyjęciem nagrody, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie, są wyłączną odpowiedzialnością zwycięzcy

7.2 - Biorąc udział w Konkursie, zgadzasz się zwolnić, zwolnić z odpowiedzialności Umbro i każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów (zwanych łącznie "Zwolnieniami") z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, niepełnosprawności, honorariów adwokackich oraz kosztów postępowania sądowego i ugody, a także wszelkiej odpowiedzialności z tytułu obrażeń, szkód lub strat dla jakiejkolwiek osoby (w tym śmierci) lub mienia jakiegokolwiek rodzaju, wynikających w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, z: (i) wykorzystania, odkupienia, przyjęcia, posiadania, posiadania lub niewłaściwego wykorzystania jakiejkolwiek nagrody, (ii) udziału w jakiejkolwiek aktywności lub wydarzeniu oferowanym w związku z nagrodą lub (iii) udziału w jakichkolwiek działaniach związanych z Konkursem lub udziału w niniejszym Konkursie. Osoby zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) spóźnione, zagubione, opóźnione, źle skierowane, niekompletne, nieczytelne, niedokładne, zniekształcone lub niezrozumiałe wpisy, komunikaty lub oświadczenia, niezależnie od metody transmisji; (ii) awarii systemu telefonicznego, telefonu lub sprzętu komputerowego, oprogramowania lub innych awarii technicznych, utraconych połączeń, rozłączeń, opóźnień lub błędów transmisji; (iii) uszkodzenie, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmiana zgłoszenia lub innych materiałów; (iv) wszelkie obrażenia, straty lub szkody dowolnego rodzaju spowodowane nagrodą lub wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody lub z udziału w Konkursie (z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem lub innymi sytuacjami, w których nie możemy wyłączyć naszej odpowiedzialności na mocy prawa); lub (v) jakiekolwiek błędy drukarskie, typograficzne, administracyjne lub technologiczne w jakichkolwiek materiałach związanych z Konkursem.

7.3 - Zamiana, przeniesienie lub wymiana pieniężna nagrody (lub jakiejkolwiek jej części) nie jest dozwolona, pod warunkiem jednak, że Umbro zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o takiej samej lub większej wartości, jeśli reklamowana nagroda stanie się niedostępna z jakiegokolwiek powodu.

7.4 - Możemy zaoferować inne nagrody uczestnikom Konkursu według naszego uznania. Każdy taki zwycięzca będzie oparty na tych samych kryteriach, które zostały określone w punkcie 1 powyżej.

8. Postanowienia ogólne

8.1 - O ile jest to prawnie możliwe, niniejszy Konkurs i niniejszy Regulamin podlegają prawu angielskiemu, a my i Ty zgadzamy się na niewyłączną jurysdykcję sądów angielskich. W pewnych okolicznościach zastosowanie może mieć prawo miejsca zamieszkania użytkownika, a sądem właściwym mogą być sądy, w których użytkownik ma miejsce zamieszkania. W przypadku sporu dotyczącego jakiegokolwiek zgłoszenia, za uczestnika zostanie uznany upoważniony właściciel konta e-mail użytego do przesłania zgłoszenia.  Żaden powód w jakimkolwiek sporze dotyczącym Umbro nie jest uprawniony do dochodzenia lub uzyskania szkód pośrednich, karnych, ubocznych lub wtórnych.  Niewyegzekwowanie przez Umbro któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego postanowienia.

8.2 - Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na pełne i bezwarunkowe związanie się niniejszym Regulaminem i decyzjami Umbro oraz zrzekają się wszelkich praw do zgłaszania niejasności w Konkursie lub niniejszym Regulaminie. Dowolna część Konkursu może zostać anulowana, zawieszona i/lub zmodyfikowana, w całości lub w części, jeśli w opinii Umbro jakiekolwiek oszustwo, awaria techniczna lub inny czynnik pozostający poza kontrolą Umbro narusza integralność lub prawidłowe funkcjonowanie Konkursu.  Umbro zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dyskwalifikacji każdej osoby, która ingeruje w proces zgłoszeniowy lub przebieg Konkursu, działa z naruszeniem niniejszego Regulaminu, działa w sposób niesportowy lub zakłócający spokój, lub z zamiarem zakłócenia lub podważenia prawidłowego przebiegu Konkursu, lub w celu dokuczania, obrażania, grożenia lub nękania jakiejkolwiek innej osoby, a Umbro zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i innych środków od takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.  (USA: Uczestnicy w Stanach Zjednoczonych mogą otrzymać formularz IRS 1099 dla ARV dowolnej przyznanej nagrody).

8.3 - W ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od zakończenia Konkursu nazwiska zwycięzców można uzyskać pocztą, wysyłając wniosek na adres: [email protected].

Ostatnio zaktualizowany